PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “ParVaiPret.lv”, reģistrācijas numurs: 40203221884, juridiskā adrese: Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 35 - 20, Latvija, LV-2164, tālr. +371 22077684, e-pasta adrese: [email protected], kā personas datu apstrādes pārzinis, turpmāk tekstā saukta Pārzinis vai “Open2Vote.eu", informē šīs tīmekļa vietnes lietotājus par tīmekļa vietne veiktajām personas datu apstrādēm:

1. Piemērojamie normatīvie akti:
1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā saukta Regula.

1.2. Fizisko personu datu apstrādes likums, OP numurs: 2018/132.1, pieņemts: 21.06.2018; stājas spēkā: 05.07.2018; publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018, un citi piemērojamie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.

2. Personas dati:
2.1. Caur šo mājaslapu tiek apstrādāta sekojoša fizisko personu identificējošā informācija: vārds, uzvārds, personas kods vai cita fizisku personu identificējoša informācija (personas balsojumi par likumprojektu kopsavilkumiem).

2.2. Personas datu definīcijai un terminiem šeit ir tāda pati nozīme un lietojums, kāds ir vispārīgās datu regulas tekstā.

3. Lietotāja profils platformā:
3.1. Katram lietotājam platformā ir tiesības veikt sekojošās darbības savā profilā: apskatīt sadaļu “Tev līdzīgi domājošais deputāts” un “Tev līdzīgi domājošā partija”.

4. Privātuma politikas mērķis un darbības joma:
4.1. Privātuma politikā, turpmāk tekstā saukta Politika, tiek sniegta informācija tīmekļa vietnes lietotājiem, turpmāk tekstā saukti Datu subjekti, par to, kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus gadījumos, kad tie autorizējas Pārziņa tīmekļa vietnē, izmantojot internetbankas vai eParakstu.

5. Personas datu apstrāde:
5.1. Pārzinis apstrādā no internetbankām vai eParaksta saņemtos Datu subjekta vārds, uzvārds un personas kods. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir arī atkarīgas no Datu subjektu Open2vote.eu tīmekļa vietnes nostādnēm vai paša Datu subjektu veiktajām aktivitātēm.

6. Personas datu aizsardzības īstenošanas pasākumi:
6.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

6.2. Pārzinis ir vienīgā institūcija, kas apstrādā šīs tīmekļa vietnes lietotāju fizisko personu personas datus. Pārzinim nav sadarbības partneru, kam tiktu nodots uzdevums datus apstrādāt.

6.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

7. Datu uzglabāšanas laiks:
7.1. Open2vote.eu izmanto personas datus atbilstoši datu apstrādes mērķim tam nepieciešamo laiku. Pārzinis pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai personas dati regulāri tiek aktualizēti un atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti vai tiek samazināts to apjoms.

7.2. Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz Datu subjekts atsauc savu piekrišanu atkarībā no situācijas vai atsakoties no jaunāko ziņu saņemšanas vai pakalpojumu abonēšanas.

7.3. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvais akts, piemēram, likums par arhīvu, neuzliks par pienākumu tos glabāt.

7.4. Lietotājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

8. Sīkdatnes
8.1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni.

8.2. Sīkdatnes tiek saglabātas Datu subjekta ierīcē tikai tad, ja Jūs tam piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskajai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Datu subjekts nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

8.3. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti, t.i. tīmekļa vietnes lietotāju autentificēšanai (_mb_session, tgt, _CASinoApp_session). Tīmekļa vietnē ir izmantojamas sīkdatnes lietotāju aktivitāšu analīzei (Google Analytics sīkdatnes _ga un ga_client_id).

8.4. Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Datu subjekta ierīcē (datorā vai mobilā iekārtā), un Datu subjekts var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Datu subjektam ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Datu subjekts apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

9. Piekrišana tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem:
9.1. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Datu subjekts apliecina, ka ir iepazinies ar tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma atrunu.

9.2. Gadījumā, ja Datu subjekts nepiekrīt tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu vai Privātuma atrunas nosacījumiem, bet turpina lietot tīmekļa vietni, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts piekrita šajos noteikumos un/ vai Privātuma atrunā minētajai personas datu apstrādei.

9.3. Datu subjekts nav tiesīgs izmantot tīmekļa vietni un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja Datu subjekts nav sasniedzis 13 gadu vecumu.

10. Tīmekļa vietnes lietošanas kārtība:
10.1. Datu subjekts ir tiesīgs izmantot tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

10.2. Datu subjekts neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) tīmekļa vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

10.3. No Datu subjekta tiek pieprasīta informācija, kas ir nepieciešama, lai saņemtu un apstrādātu no Datu subjekta saņemto informācijas pieprasījumu, ziņojumu un/vai pieteikumu. Datu subjekts apliecina, ka jebkura informācija, kuru tas sniegs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.

10.4. Datu subjekts ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Tīmekļa vietnē un/vai nosūta Pārzinim (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk., tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

10.5. Datu subjekts piekrīt, ka tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Datu subjekts neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Datu subjekta pienākums ir regulāri sekot līdz visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

10.6. Datu subjekts piekrīt, ka Pārzinis pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto Datu subjekts neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības pret Pārzini.

10.7. Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus.

10.8. Datu subjektam ir aizliegts izmantot tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

11. Autortiesības un privātums:
11.1. Visas tiesības (t.sk., īpašumtiesības, autortiesības) uz tīmekļa vietni pieder Pārzinim. Datu subjekts apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

11.2. Apraksts par tīmekļa vietnes Datu subjektu datu izmantošanu pieejams Lietošanas noteikumu dokumentā “Privātuma atruna”.

11.3. Datu subjektu personas datu apstrādes mērķis ir sniegt Lietotājam informāciju par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt iespēju pieteikties Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem, ko Pakalpojuma sniedzējs izvēlējies padarīt pieejamus Mājas lapā.12. Jurisdikcija
12.1. Attiecības starp Lietotājiem un pārzini (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

PRIVĀTUMA ATRUNA

Privātuma atruna nosaka Open2vote.eu privātuma praksi saistībā ar šo tīmekļa vietni. Open2Vote.eu nav atbildīga par citu tīmekļa vietnes saturu vai privātuma praksi, ja tajās izdara atsauci uz šo tīmekļa vietni.

Open2vote.eu pilnībā respektē Datu subjektu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Datu subjektiem šajā tīmekļa vietnē bez Datu subjekta atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Datu subjekts brīvprātīgi nododat Open2Vote.eu, tiks apstrādāta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Open2vote.eu nevāc nekādus Datu subjektu personas datus tīmekļa vietnē, neskaitot to informāciju, kuru Datu subjekts brīvprātīgi nodod. Open2Vote.eu informāciju izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Datu subjekts šo informāciju sniedz. Lai nodrošinātu platformas darbību, tehniskā atbalsta pakalpojumus sniedz uzņēmumi SIA “IT HOUSE” un/vai SIA “Agile Code”.

PAZIŅOJUMS

Pārzinis: SIA “ParVaiPret.lv”, reģistrācijas numurs: 40203221884, juridiskā adrese: Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 35 - 20, Latvija, LV-2164, tālr. +371 22077684, e-pasta adrese: [email protected], turpmāk tekstā saukta Pārzinis vai “Open2vote.eu”.

Personas datu apstrādes nolūks: Datu subjekta personas datu tiek apstrādāti, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju autentificēšanu, balsošanas iespējas nodrošināšanu, jaunumu nosūtīšanu tīmekļa vietnes lietotājiem, atbildes sniegšana uz saņemtiem jautājumiem un/vai komentāriem par Open2vote.eu darbību. Lūgums papildus iepazīties ar “Open2vote.eu” tīmekļa vietnes privātuma politiku un privātuma atrunu.